Sutartis su Administratoriumi

2012 11 26

Pasirašius Jungtinės veiklos sutartį arbą įkūrus bendriją būtų galima pasirašyti tokią (arba panašią) sutartį su namo administratoriumi:

 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO …………………………… ADMINISTRAVIMO, BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ PRIEŽIŪROS IR PASLAUGŲ TEIKIMO

SUTARTIS NR. 2012

2012 m. ________ mėn. ___ d.

UAB ………………………………… (toliau vadinama Administratoriumi), registruota adresu ………………………………………. atstovaujama direktoriaus _________________ veikiančio pagal įgaliojimą, ir ___________________________________________, Vilnius, veikiantis Jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos 2012 m. _________ d. pagrindu, ir atstovaudamas visus gyvenamojo daugiabučio namo, esančio ……………………., Vilniuje, Savininkus (bendraturčius) (toliau tekste vadinamas – Užsakovu), abi kartu vadinamos šalimis, ir kiekviena atskirai šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio …………………………., Vilniuje, Savininkai (bendraturčiai) įstatymų nustatyta tvarka yra sudarę ir užregistravę jungtinės veiklos sutartį dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, sudarė šią Sutartį:

 

 

Šalys supranta ir patvirtina, kad šia Sutartimi yra sukuriamos teisės ir pareigos visiems Namo, esančio ……………………………….., Vilniuje, Savininkams (bendraturčiams), t.y. atskirų paslaugų teikimo (ar kitokių) sutarčių Administratorius su Namo Savininkais (bendraturčiais) nesudaro. Administratorius paslaugas teikia ir mokesčius kiekvienam Savininkui (bendraturčiui) skaičiuoja šios Sutarties pagrindu. Administratorius turi teisę reikalauti prievolių įvykdymo atskirai iš kiekvieno Namo Savininko (bendraturčio) jam tenkančios pagal Sutartį suteiktų paslaugų dalies ribose. Užsakovas patvirtina, kad Namo Savininkai (bendraturčiai) yra informuoti ir supažindinti su šios Sutarties sąlygomis ir kiekvienam iš jų iš Sutarties kylančiomis teisėmis ir pareigomis.

 

 

1. Sutartyje vartojamos sąvokos

1.1. Sąvokos, kurių apibrėžimai yra pateikiami šiame Sutarties straipsnyje, Sutartyje ir jos Prieduose, yra vartojamos tik tokia reikšme ir turi tik tokią prasmę, kuri šioms sąvokoms yra suteikiama nurodytuose dokumentuose ir nustatoma šiame straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai kitokia reikšmė sąvokai nedviprasmiškai suteikta Sutartyje ir/ar jos Prieduose.

1.2. Žemiau nurodytos sąvokos Sutartyje turi tokią reikšmę ir prasmę:

1.2.1. Namas – Sutarties 3.2. punkte nurodytas daugiabutis gyvenamasis namas;

1.2.2. Savininkas (bendraturtis) – tai fizinis ir/ar juridinis asmuo, turintis nuosavybės teises į Name esančius butus ir/ar kitas patalpas (įskaitant, bet neapsiribojant pagalbinėmis patalpomis);

1.2.3. Paslaugos – tai Administratoriaus Savininkams (bendraturčians) teikiamos Namo administravimo, eksploatavimo bei kitos komunalinės paslaugos;

1.2.4. Bendrojo naudojimo objektai reiškia bendro naudojimo patalpas, bendrąsias Namo konstrukcijas ir bendrąją inžinerinę įrangą;

1.2.5. Bendro naudojimo patalpos reiškia Namo laiptines, holus, koridorius, sandėlius, rūsius ar pusrūsius, išorinius įėjimus į Namą ir įėjimus į patalpas Namo viduje, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems Savininkams (bendraturčiams);

1.2.6. Bendrosios pastato konstrukcijos reiškia pagrindines Namą laikančias (pamatus, sienas, perdenginius, stogą) ir kitas konstrukcijas (balkonų bei laiptinių konstrukcijas, fasadų apdailos elementus, įėjimo į Namą laiptus ir duris);

1.2.7. Bendroji inžinerinė įranga reiškia Namo vandentiekio, kanalizacijos, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklus, ventiliacijos kameras, vamzdynus ir angas, šildymo radiatorius, elektros skydines ir liftus, šilumos mazgus, karšto vandens ruošimo įrenginius, katilines, nuotekų šalinimo įrangą, įėjimo kontrolės sistemą ir kitą bendro naudojimo inžinerinę įrangą, įrengtą Bendro naudojimo patalpose ar Bendrosiose Namo konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų Savininkams (bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;

1.2.8. Eksploatavimas – Namo būklės nuolatinis stebėjimas, Namo pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas, pagal visus galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimus;

1.2.9. Administravimas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai Administratorius atlieka veiksmus, būtinus Namo Bendrojo naudojimo objektų techninės būklės išsaugojimui ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti;

1.2.10. Komunalinės paslaugos – buitinių ir stambiagabaričių atliekų išvežimas, Namo bendrojo naudojimo patalpų priežiūra ir valymas;

1.2.11. Namo administratorius – Administratoriaus įgaliotas darbuotojas, kuriam yra pavesta organizuoti Paslaugų teikimą, kontroliuoti paslaugas teikiančių Administratoriaus ar trečiųjų asmenų, su kuriais Administratorius sudaro sutartis, darbuotojų darbą, bendradarbiauti su Statytoju ir Namo gyventojų įgaliotais asmenimis teikiant Sutartyje nurodytas Paslaugas;

1.2.12. Smulkus remontas – Namo bendrojo naudojimo objektų remontas, kai tokio smulkaus remonto išlaidos įeina į Eksploatavimo paslaugų tarifą, nurodytą Sutarties priede Nr.1. Toliau šioje Sutartyje, kur naudojama Eksploatavimo paslaugų sąvoka, ji apima ir Smulkaus remonto sąvoką, reglamentuotą Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – VMSAD) 2005 m. gruodžio 19 d. įsakyme Nr.30-2050 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“;

1.2.13. Remontas – Namo bendrojo naudojimo objektų remontas, tokio remonto išlaidos neįeina į Eksploatavimo paslaugų tarifą, nurodytą Sutarties priede Nr.1 ir kurio nereglamentuoja VMSAD 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr.30-2050 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“.

 

2. Sutarties objektas

2.1. Santykiai, atsirandantys tarp Administratoriaus ir Užsakovo, Administratoriui teikiant Namo administravimo, eksploatavimo, komunalines ir kitas šioje Sutartyje numatytas paslaugas.

 

3. Sutarties dalykas

3.1. Administratorius įsipareigoja teikti Užsakovui Sutartyje nurodytas Namo ir Namui priskirtos teritorijos Administravimo, Eksploatavimo ir kitas Komunalines paslaugas, o Namo butų ir kitų patalpų Savininkai (bendraturčiai) sumokėti už Administratoriaus suteiktas Paslaugas.

3.2. Sutarties pagrindu aptarnaujamas gyvenamasis Namas:

 

Namo adresas

Pastato   paskirtis

Reg. Nr.   Unikalus r.

Butų skaičius   name (vnt.)/ naudingas plotas m2

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ……………………….

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai)

 

 

4. Administratoriaus įsipareigojimai:

4.1. Administruoti, eksploatuoti, remontuoti, prižiūrėti pastatą, jo inžinierinę įrangą bendrojo naudojimo vietose, likviduoti bei lokalizuoti avarijas;

4.2. Nuolat stebėti Namą, vykdyti Namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninį aptarnavimą, profilaktiką;

4.3. Administratorius visus darbus atlieka vadovaudamasis VMSAD 2005m. gruodžio 19 d. Įsakymu Nr.30-2050 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“, šiuo įsakymu patvirtintų nuostatų  1 priedu ,,Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašas“, 2 priedu ,,Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas“, Ūkio ministro2005 m. rugpjūčio 05 dienos įsakyme Nr. 4-291 ,,Dėl šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“,2004 m. lapkričio 26 d. įsakyme Nr. 4-432 „Dėl elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių patvirtinimo“,2001 m. balandžio 24 d. įsakyme Nr. 141 ,,Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ ir2005 m. spalio 11 d. įsakyme Nr. 4-350 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ numatytais reglamentiniais darbais. Taip pat Administratorius vadovaujasi aplinkos ministro2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ ir kitais daugiabučių namų priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

4.4. Iškilus būtinybei ir priėmus atitinkamą Savininkų (bendraturčių) sprendimą, atlikti kitus šioje sutartyje ir teisės aktuose nenumatytus namo eksploatavimo darbus. Administratorius prieš 1 (vieną) mėnesį iki darbų pradžios suderina darbų pobūdį ir jų kainą su Užsakovu. Administratorius atrenka rangovus ar kitus paslaugų teikėjus konkurso būdu darbams atlikti;

4.5. Užsakovo prašymu teikti jam informaciją apie patirtas išlaidas, skolininkus bei kitas prašomas ataskaitas;

4.6. Namo vidinėse skelbimo lentose skelbti informaciją apie Administratoriaus darbuotojus, atsakingus už Sutarties pagrindu teikiamas paslaugas, t.y. nurodyti atsakingo darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinį telefono ryšio numerį;

4.7. Paskirti Namo administratorių. LR norminių teisės aktų nustatyta tvarka už Namo atskiras inžinerinės sistemas paskirti atsakingus asmenis, kurie turi reikiamą kvalifikaciją bei atestatus;

4.8. Pateikti rekomenduojamų papildomų darbų sąrašą ir, suderinus su Užsakovu, organizuoti jų vykdymą;

4.9. Pagal Užsakovo pateiktus užsakymus sudaryti papildomų darbų sąmatas bei parengti sutarties priedų dėl papildomų darbų atlikimo projektus, juos viešai skelbti Namo vidinėje skelbimo lentoje, imtis būtinų veiksmų šiems darbams įgyvendinti;

4.10. Užsakovo pageidavimu deleguoti savo atstovą į Užsakovo organizuojamus Namo Savininkų (bendraturčių) susirinkimus;

4.11. Esant poreikiui, suderinus su Užsakovu, organizuoti susirinkimus gyvenamojo Namo priežiūros, remonto vykdymo, suteiktų paslaugų apmokėjimo tvarkos ir kt. klausimais;

4.12. Teikti pasiūlymus dėl Namo inžinerinės sistemos tobulinimo, avarijų bei gedimų prevencijos, energetinių resursų kaštų mažinimo, taip pat konsultuoti Užsakovą šiais klausimais Administratoriaus kompetencijos ribose;

4.13. Vykdyti STR 1.12.05.2002 ,,Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ ir kitų teisės aktų reikalavimus, jei Šalys nesusitarė kitaip;

4.14. Administratoriaus įgaliotam asmeniui avarinio gedimo atveju Name, atvykti į avarijos vietą ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas bet kurią savaitės dieną, įskaitant poilsio bei valstybinių švenčių dienas;

4.15. Apie atliekamus darbus, jų pobūdį pranešti Užsakovui iš anksto prieš 5 (penkias) darbo dienas telefonu, raštu ar elektroniniu paštu, tai netaikoma avariniams atvejams;

4.16. Tvarkyti Namo bendro naudojimo patalpų ir Savininkų (bendraturčių) apskaitos duomenis (kiek tai susiję su Sutarties vykdymu), Namo techninę ir kitą dokumentaciją;

4.17. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikti Užsakovui pasirašyti papildomai atliktų darbų aktus. Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nepasirašius minėtų aktų ir raštu nepateikus prieštaravimų/pretenzijų, visi darbai laikomi atliktais ir tinkamai Užsakovo priimtais. Ši sąlyga netaikoma tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei jį įgyvendinančius teisės aktus taikoma garantija statybos darbams;

4.18. Apskaičiuoti mokesčius Namo Savininkams (bendraturčiams) už per ataskaitinį kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas;

4.19. Paskirstyti mokesčius proporcingai tarp Namo Savininkų (bendraturčių), vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82. straipsniu;

4.20. Ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20 dienos į Namo Savininkų (bendraturčių) pašto dėžutes (jei jos įrengtos) arba elektroniniu paštu pateikti  Savininkų (bendraturčių) vardu išrašytus mokėjimo pranešimus;

4.21. Teikti Namo Savininkams (bendraturčiams) – skolininkams raštiškus raginimus sumokėti skolą, jei atsiskaitymai vėluoja ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, taip pat vykdyti ikiteisminį skolų išieškojimą; jei Namo Savininkų (bendraturčių) – skolininkų skolos už Administratoriaus suteiktas komunalines paslaugas viršija 300 (trijų šimtų) litų sumą, Administratorius turi teisę skolų išieškojimą vykdyti ir teismine tvarka;

4.22. Ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 dienos pateikti Užsakovui ataskaitą apie už praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotas, panaudotas lėšas bei jų likučius kalendoriniams metams pasibaigus;

4.23.Namo Savininkų (bendraturčių) sumokėtas lėšas pervesti tiesioginiams paslaugų teikėjams (jei tokių yra) terminais numatytais tarpusavio sutartyse;

4.24. Užtikrinti, kad Namo kiekvienam butui būtų tiekiama elektros energija, vanduo, šiluma, išvežamos šiukšlės ir teikiamos kitos komunalinės paslaugos; pagal poreikį pasirašyti sutartis su šių paslaugų tiekėjais ir kontroliuoti jų vykdymą;

4.25. Nesuderinus su Užsakovu, neteikti mokėjimų pranešime kitų mokėjimų eilučių, išskyrus reglamentuotas sutartyje;

4.26. Užsakovui atskirai sutarus kainą dėl paslaugų su liftų įmone ar buitinių atliekų vežėju, Administratorius Paslaugos kainą keičia pagal Užsakovo Susitarime su tiekėju numatytą įkainį;

4.27. Reaguoti į Namo Savininkų (bendraturčių) iškvietimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų defektais per 4 valandas;

4.28. Apdrausti savo veiklą 2,0 mln. litų vertės veiklos civilinės atsakomybės draudimu;

4.29. Administratorius ne ginčo tvarka savo sąskaita įsipareigoja pašalinti visus nekokybiškai atliktų darbų defektus arba darbus nemokamai perdaryti iš naujo;

4.30. Kaupiamųjų lėšų sąskaitą su  Užsakovu derinti atskirai;

4.31. Administratorius įsipareigoja nekeisti eksploatavimo paslaugų tarifų nesuderinęs su Užsakovu.

 

5. Užsakovo įsipareigojimai:

5.1. Sudaryti sąlygas Paslaugų teikėjo darbuotojams savalaikiai patekti į Namą teikti Paslaugas;

5.2. Informuoti Paslaugų teikėją apie poreikį Paslaugoms vienu iš nurodytu būdu:

Darbo dienomis I-V nuo ………… val. iki ………….. val.:

Telefonu: ……………..

Elektroniniu paštu: ……………….

Po darbo valandų ir nedarbo bei švenčių dienomis (tik avariniu atveju):

Telefonu ………………………….

5.3. Priimti pagal Sutartį kokybiškai atliktus darbus ir pasirašyti darbų atlikimo aktus. Šalys susitaria, kad už darbų priėmimą ir aktų pasirašymą iš Užsakovo pusės yra atsakingas ___________

5.4. Apie Namo Savininkų (bendraturčių) sprendimą dėl papildomų paslaugų, informuoti Administratorių prieš 5 (penkias) darbo dienas iki papildomų paslaugų poreikio;

5.5. Bendradarbiauti su Administratoriumi;

5.6. Teikti tik tokius duomenis, kurie būtini tinkamam šios Sutarties vykdymui.

 

6. Atsiskaitymo tvarka

6.1. Kiekvienas Namo Savininkas (bendraturtis) su Administratoriumi už per ataskaitinį mėnesį suteiktas Paslaugas atsiskaito pagal Sutarties priede Nr.1 nurodytas kainas. Sutarties prieduose nurodytos Paslaugų kainos yra už  buto naudingo ploto 1kvadratinį metrą mokamą kiekvieną kalendorinį mėnesį , jeigu nesutarta kitaip;

6.2. Kiekvieną kalendorinį mėnesį ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, paskutinės dienos sumokėti Administratoriui apskaičiuotus mokesčius už pagal Sutartį Administratoriaus atliktus darbus ir/ar suteiktas paslaugas. Su Administratoriumi atsiskaito kiekvienas Namo buto Savininkas (bendraturtis) pagal Administratoriaus pateiktą mokestinį pranešimą;

6.3. Už Administratoriaus suteiktas Sutartyje neįvardintas papildomas paslaugas Administratorius pateikia sąskaitas kiekvienam Namo buto Savininkui (bendraturčiui) pagal iš anksto suderintus įkainius arba sąmatas, bendrą suteiktų papildomų paslaugų kainą paskirstant proporcingai Namo buto užimam naudingam plotui, jeigu nesutarta kitaip. Papildomos paslaugos pradedamos teikti tik papildomų paslaugų kainą patvirtinus abiejų Šalių parašais;

6.4. Namo buto Savininkams (bendraturčiams), pavėlavus apmokėti už suteiktas Paslaugas, yra skaičiuojami 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos mokesčių sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo antros vėlavimo dienos;

6.5. Šalys susitaria, kad visus mokėjimus pagal šią Sutartį Administratorius įskaitys LR CK 6.54 str. nustatyta tvarka;

6.6. Atsiskaitymo terminus už papildomus Administratoriaus atliktus darbus Šalys gali suderinti atskiru sutarimu, nurodant tai pateikiamoje darbų atlikimo sąmatoje.

 

 

7. Ginčų sprendimo tvarka ir Šalių atsakomybė

7.1 Šalys tarpusavio santykiuose, atsiradusiuose Sutarties pagrindu, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais;

7.2. Kilus ginčams ar nesutarimams dėl Sutarties ar jos Priedų, Šalys imsis visų priemonių taikiai juos sureguliuoti tarpusavio derybose;

7.3. Administratoriaus vykdomi Namo Savininkų (bendraturčių) įsiskolinimų už suteiktas Paslaugas veiksmai nėra laikomi ginču dėl Sutarties;

7.4. Administratorius neatsako už namo defektus, gedimus ir pan., atsiradusius dėl netinkamos statybos ir/ar privalomųjų reikalavimų nesilaikymo, kurie atsirado iki šios Sutarties sudarymo dienos, už kuriuos pagal galiojančius teisės aktus yra atsakingas buvęs Namo Administratorius. Apie tokius pastebėtus defektus yra informuojamas Užsakovas;

7.5. Administratorius yra atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu savo įsipareigojimų jis negalėjo vykdyti dėl Savininkų (bendraturčių) ir/ar trečiųjų asmenų, kurie naudojasi Name esančiomis patalpomis, kaltės arba dėl force majeure aplinkybių;

7.6. Administratorius neatsako už žalą ir nuostolius, atsiradusius dėl Sutartyje nenumatytų darbų neatlikimo, o, taip pat, dėl darbų, apie kuriuos buvo informuotas Užsakovas, tačiau nuo šių darbų Užsakovas atsisakė arba nepritarė jų atlikimui ir darbai nebuvo atlikti;

7.7. Administratorius neatsako už žalą ir nuostolius atsiradusius dėl to, kad jis laiku nebuvo įleistas į Namo butą ar kitą patalpą.

 

8. Sutarties įsigaliojimas, pasikeitimas, pasibaigimas

8.1. Sutartis įsigalioja nuo 2011 m. lapričio 1 dienos ir yra neterminuota.

8.2. Sutartis ar jos sąlygos, jos Priedai ar jų sąlygos gali būti pakeisti arba papildyti tik Šalių tarpusavio susitarimu, įforminant tai raštu ir patvirtinant tai Šalių įgaliotų atstovų parašais.

8.3. Sutarties galiojimas pasibaigia:

8.3.1. Bet kurios iš Šalių iniciatyva, prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų raštiškai įspėjus kitą Šalį;

8.3.2. Administratorius turi teisę prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą laikinai (vienam mėnesiui) sustabdyti šią Sutartį jei daugiau nei 1/3 (viena trečioji Namo butų) Namo  Savininkų (bendraturčių) vėluoja atsiskaityti ilgiau nei tris mėnesius. Jei per vieną mėnesį arba trumpesnį laikotarpį nuo laikino Sutarties nutraukimo, skolininkų skaičius skaičiuojant butais sumažėja, Sutartis vėl laikoma galiojančia;

8.3.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

 

 

 

 

 

9. Kitos sąlygos

9.1. Sutarties pagrindu teikiamų Paslaugų vykdymui Administratorius turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis be atskiro Užsakovo sutikimo. Už trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kokybę Užsakovui ir Namo Savininkams (bendraturčiams) atsako Administratorius.

9.2. Visi rašytiniai pranešimai turi būti siunčiami Šalims šioje Sutartyje nurodytais adresais.

9.3. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

 

 

10. Sutarties priedai

10.1. Priedas Nr.1 – Sutarties pagrindu teikiamų eksploatavimo paslaugų tarifai.

10.2. Priedas Nr.2 – Valymo ir buitinių, bei stambiagabaričių atliekų išvežimo dažnumas.

 

 

 

11. Šalių rekvizitai

 

Paslaugų teikėjas ………………………   gyvenamojo daugiabučio namo bendraturčių atstovas  
Pavadinimas:   Vardas, pavardė:    
Adresas:   Adresas korespondencijai:    
Telefonas:   Telefonas:    
Faksas:   El. paštas:  
Įmonės  kodas:      
PVM kodas:      
A/s Nr.:      
Bankas      
B/k:      
   
   
A.V.  

 

 

Priedas Nr. 1

 

PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ……………………………… ADMINISTRAVIMO, BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ PRIEŽIŪROS IR PASLAUGŲ TEIKIMO

SUTARTIES NR. 2012/

 

 

Sutarties pagrindu teikiamų eksploatavimo paslaugų tarifai

 

 

Eil. Nr.

Paslauga

Įkainis,   Lt su PVM/kv.m. buto naudingo ploto

1.

Administravimas

……..

2.

Buitinių atliekų išvežimas

…………..

3.

Laiptinių ir liftų valymas

…………

4.

Šiukšlių konteinerio patalpos   valymas

………………

5.

Liftų   techninė priežiūra

………………

6.

Namo techninė priežiūra ir   smulkus remontas

………….

7.

Šilumos punkto priežiūra

…………..

8.

Šildymo sistemos priežiūra

……………

9.

Šiukšlių šachtų dezinfekavimas   ir priežiūra

…………….

10.

Bendro naudojimo elektra

Pagal faktą

11.

Kaupiamųjų lėšų sąskaita

Derinama su Namo atstovu

12.

Lifto elektra

Pagal faktą

13.

Lifto kaupiamosios lėšos

Derinama su Namo atstovu

 

Paslaugų teikėjas …………………….   gyvenamojo daugiabučio namo bendraturčių atstovas  
Pavadinimas:   Vardas, pavardė:    
Adresas:   Adresas korespondencijai:    
Telefonas:   Telefonas:    
Faksas:   El. paštas:  
Įmonės  kodas:      
PVM kodas:      
A/s Nr.:      
Bankas      
B/k:      
   
Direktorius  
A.V.  

 

Priedas Nr. 2

PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ……………………… ADMINISTRAVIMO, BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ PRIEŽIŪROS IR PASLAUGŲ TEIKIMO

SUTARTIES NR. 2012

 

 

Valymo ir buitinių, bei stambiagabaričių atliekų išvežimo dažnumas

 

Laiptinės, liftų kabinos bei šiukšlių konteinerinės patalpos valomos 2 k./savaitę šlapiu būdu.

 

Buitinės atliekos išvežamos 3 k./savaitę. Tuo atveju, jei yra ilgaisis šventinis savaitgalis, atliekos vežamos 4 k./savaitę.

 

Stambiagabaritės atliekos išvežamos 1 k. per ketvirtį nemokamai.

 

Šiukšlių šachtos prižiūrimos 2 k./savaitę, dezinfekuojamos 1 k./mėnesį.

 

 

 

 

Paslaugų teikėjas ……………………….   gyvenamojo daugiabučio namo Savininkų (bendraturčių) atstovas  
Pavadinimas:   Vardas, pavardė:    
Adresas:   Adresas korespondencijai:    
Telefonas:   Telefonas:    
Faksas:   El. paštas:  
Įmonės  kodas:      
PVM kodas:      
A/s Nr.:      
Bankas      
B/k:      
   
Pagal įgaliojimą komercijos direktorius

 

 
A.V.  

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


*


Why ask?