Jungtinės veiklos sutartis

2012 11 19

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

VILNIUS, 2012 M. ____________ MĖNESIO __________ DIENA

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Ši jungtinės veiklos sutartis (toliau – sutartis) sudaroma tarp daugiabučio namo, esančio Architektų g. 56, Vilnius, (toliau – namo), butų savininkų (bendrasavininkių), nurodytų V dalyje. Kitų namo butų savininkai gali vėliau prisijungti prie šios sutarties ją pasirašydami ir įregistruodami pareiškimą apie prisijungimą prie sutarties „Registrų centre“.

1.2. Šia sutartimi namo butų savininkai (bendrasavininkiai) atstovauja patys save ir patys įgyvendina namo butų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

1.3. Sutarties tikslas – namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymas, naudojimas, priežiūra ir tvarkymas, nesiekiant pelno.

II. SUTARTIES DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Namo butų savininkai, nurodyti V dalyje:

2.1.1. Šaukia namo butų savininkų (bendrasavininkių) susirinkimą.

2.1.2. Sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį pildo ar keičia.

2.1.3. Naudojasi namo bendro naudojimo objektais pagal funkcinę jų paskirtį, nepažeidžiant kitų sutarties dalyvių ir butų savininkų teisių ir teisėtų interesų. Butų savininkai sutaria, kad kievienos namo laiptinės butų savininkai bendru sutarimu gali be kitų laiptinių butų savininkų sutikimo tvarkyti, prižiūrėti, keisti, rekonstruoti virš jų laiptinės butų esantį namo stogą, savo laiptinę ir joje esančią įrangą, savo laiptinės rūsio patalpas ir kitus bendro naudojimo objektus, kuriais tiesiogiai naudojasi tik konkrečios laiptinės butų savininkai, įskaitant, bet neapsiribojant šios laiptinės butų bendro naudojimo objektų (stogo, laiptinės, rūsio) remontu, rekonstrukcija ir priežiūra.

2.1.4. Tvarko ir saugo namo ir jam priskirto žemės sklypo techninę ir juridinę dokumentaciją.

2.1.5. Organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat namui priskirto žemės sklypo naudojimą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, užtikrina namo naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimą. Taip pat gali šias funkcijas sutarties pagrindu pavesti administratoriui arba įmonei, teikiančiai gyvenamųjų namų valdymo administravimo ir priežiūros paslaugas.

2.1.6. Jokių sutarčių tarp buvusio namo administratoriaus ir trečiųjų asmenų namo butų savininkai neperima, nebent susitaria kitaip po šios sutarties įsigaliojimo.

2.1.7. Vykdo namo butų savininkų susirinkimų nutarimus, neviršydami suteiktų įgaliojimų.

2.1.8. Butų savininkams pateikus rašytinius pasiūlymus dėl namo ir / arba laiptinės bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, atnaujinimo, rekonstravimo, keitimo, pertvarkymo ir pan., kurie nesusiję su jų priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir kuriems įgyvendinti reikia daugumo butų savininkų sprendimo, per mėnesį nuo šių pasiūlymų pateikimo namo laiptinių atstovai surengia butų savininkų susirinkimą arba butų savininkų balsavimą raštu, kad būtų priimtas sprendimas. Visiems klausimams dėl bendro naudojimo objektų disponavimo, privalomas visų bendraturčių sutikimas.

2.1.9. Kiekvienos laiptinės butų savininkai išrenka jiems atstovaujantį asmenį ir surašo jam įgaliojimą paprasta rašytine tvarka. Šį įgaliojimą numato Jungtinės veiklos sutartis, kuria patvirtinamas šio išrinkto atstovo įgaliojimai santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

2.1.10. Namo butų savininkų balsavimas raštu vykdomas:

a) namo arba laiptinių atstovai arba administruojanti įmonė parengia buto savininkų balsavimo lapą, kuriame nurodomas svarstomas klausimas (-ai), siūlomas sprendimo būdas(-ai), balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“.

b) balsavimo lapas pateikiamas susirinkimo metu butu savininkams, be to, apie vykdomą balsavimą raštu ir svarstomus klausimus viešai skelbiama namo skelbimų lentoje.

c) balsavimo raštu būdu priimti sprendimai yra teisėti ir įsigalioja, kai jiems pritaria daugiau kaip 1/2 visų butų savininkų;

d) balsavimo lapai susegami į bylą ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus;

2.1.11. Priima atliekamus darbus.

2.1.12. Organizuoja pastato, jiems nuosavybės teise priklausančių šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų paruošimą šildymo sezonui.

2.2. Kiekvienas namo buto savininkas, pasirašęs šią sutartį, įsipareigoja:

2.2.1. leisti tam tikslui paskirtiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektrotechninę ir kitokią įrangą.

2.2.2. pagal pateiktas sąskaitas sumokėti mokesčius už suteiktas paslaugas proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje .

2.2.3. pažeidus atsiskaitymo terminus, nedelsiant pašalinti įsiskolinimą.

2.3. Kiekvienas namo buto savininkas turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Sutartis galioja neterminuotai nuo jos pasirašymo dienos.

3.2. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik raštišku daugiau nei ½ namo butų savininkų susitarimu, išskyrus namo bendraturčių prisijungimą prie šios sutarties ją pasirašant.

3.3. Jei bet kuris sutarties dalyvis pasitraukia iš sutarties (dėl buto pardavimo arba kitų priežasčių), sutartis galioja ir toliau.

3.4. Sutartis gali būti nutraukta daugiau nei ½ namo butų savininkų sutarimu.

IV. BAIGIAMOJI DALIS

4.1. Kilus ginčams, sutarties dalyviai sprendžia juos derybų keliu, o nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.2. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais – vienas namo įgaliotam asmeniui ir vienas egzempliorius pateikiamas „Registrui centrui“.

4.3. Butų savininkai (sutarties dalyviai) kontaktiniu asmeniu skiria ………………………….. ir įgalioja jį priimti (arba pavesti perimti naujam administratoriui) iš buvusio namo administratoriaus ir kitų asmenų visus namo ir jo priežiūros dokumentus (išskyrus bet kokius administratoriaus sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims), raktus ir namo sukauptų lėšų likutį bei pasirašyti (ar pavesti pasirašyti naujam administratoriui) šių dokumentų ir lėšų likučio priėmimo-perdavimo aktą. Tuo pačiu suteikia jam teisę –pritarus gyventojams – keisti administratorių ir pasirašyti namo administravimo sutartį su nauju administratoriumi, atidaryti savo vardu namo kaupiamąsias sąskaitas. Kaupiamųjų sąskaitų naudojimas galimas tik daugumos namo gyventojų sutikimu. Šio asmens (-ų) įgaliojimas patvirtinamas šia Jungtinės veiklos sutartimi.

4.4. Namo kontaktinis asmuo …………………….-nėra atsakingas už jokius kitų namo gyventojų atskirai (arba kartu paėmus) įsiskolinimus, ar nusižengimus tiek bendrus tiek atkirais atvejais.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS

5 priede pasirašo butų savininkai: vardą, pavardę, gimimo datą, buto numerį ir parašą.

PAVYZDYS (šaltinis Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA > http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=5487):

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


*


Why ask?